Wszystkie publikacje naukowe Wydawnictwa JEDNOŚĆ przed zatwierdzeniem do opracowania redakcyjnego i druku przechodzą proces recenzyjny.

  1. Recenzent sporządza recenzję w terminie ustalonym z wydawnictwem na podstawie umowy recenzji przygotowanej przez wydawnictwo.
  2. Recenzentem publikacji naukowej może być osoba mająca tytuł doktora habilitowanego lub profesora.
  3. Recenzent pracy naukowej jest zobowiązany do przestrzegania standardów etycznych w publikacjach naukowych.
  4. Recenzenci proszeni są o ujawnianie plagiatów, uchybień, manipulacji danymi, które są zgłaszane do instytucji, z którym zawodowo związany jest autor, a wydawnictwo po otrzymaniu wyjaśnień zastrzega sobie prawo do rezygnacji z druku publikacji, w której dopuszczono się nadużyć czy nieuczciwości.
  5. Recenzenci oceniając publikację kładą nacisk na rzetelność treści oraz oryginalność i przydatność tekstów dla nauki.
  6. Redakcja zapewnia ochronę danych recenzentów i poufność materiałów przekazywanych do redakcji w okresie recenzowania.
  7. W przesłanej Autorom informacji są szczegółowo opisane zasady etyczne obowiązujące Autorów, redakcję i recenzentów. Podobne szczegółowe informacje i wytyczne  otrzymują w pliku recenzenci i współpracujący z wydawnictwem redaktorzy.